/Sagar Santosh Pawar

About Sagar Santosh Pawar

लिहिण्यासाठी वाचावे लागते... वाचण्यासाठी लिहावं लागतं.. दोघांच्या संगनमताने साहित्य घडत असतं.. वाचण्याच्या ओढीने लिहायला लागलो.. अनुभव मांडताना शब्दांशी खेळायला लागलो..

मनू

By |2020-02-17T12:11:18+00:00February 17th, 2020|Inspiring Story, Love, People|

बालपणीतलं गाव म्हटलं कि आठवते ती शाळेला लागलेली उन्हाळी सुट्टी, कोकणकन्यातला प्रवास आणि महिनाभर तिथल्या हिरवळीत, तिथल्या मातीत घातलेला धुडगूस. साधारणपणे या वर्णनावरून तुम्हाला कळलंच असेल, कि मी कोकणातला आहे. अर्थात माझं गाव म्हणजे कोकणातल्या राजापूर तालुक्यातील लहानसा खेडेगाव - [...]

मनू

By |2020-02-14T07:26:21+00:00February 14th, 2020|Inspiring Story, Love, People|

बालपणीतलं गाव म्हटलं कि आठवते ती शाळेला लागलेली उन्हाळी सुट्टी, कोकणकन्यातला प्रवास आणि महिनाभर तिथल्या हिरवळीत, तिथल्या मातीत घातलेला धुडगूस. साधारणपणे या वर्णनावरून तुम्हाला कळलंच असेल, कि मी कोकणातला आहे. अर्थात माझं गाव म्हणजे कोकणातल्या राजापूर तालुक्यातील लहानसा खेडेगाव - [...]